Regulamin


REGULAMIN

I. Definicje

1.Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://dziecieceobuwie.pl/httptuptuszdrowastopkaplcennik-dostaw zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
3. Dane kontaktowe:

        DZIECIĘCE OBUWIE

        ul. Daszyńskiego 2D

        62-300 Września 
        
        sklep@dziecieceobuwie.pl

        tel 601 368 440
        pon - pt 10-18
        sob 10-13
 

4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://dziecieceobuwie.pl/httptuptuszdrowastopkaplcennik-dostaw

5. Dowód zakupu – rachunek lub paragon.
6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
15. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia.
17. Przedmiot umowy – produkty będące przedmiotem umowy.
18. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
19. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://dziecieceobuwie.pl/ , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
22. Sprzedający:


        DOYA Rafał Kucia, Sylwia Kucia S.K.A.
        ul. Boh. Monte Cassino 8
        62-300 Września

        NIP: 789 179 63 39, REGON: 521528887
       

23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
26. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

   
II Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o ile Sprzedający nie wyraził zgody na wysyłkę towaru poza terytorium RP za dodatkową opłatą za dostawę ustalaną indywidualnie.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia
b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

III Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 a) dodanie do koszyka produktu;
 b) wybór rodzaju dostawy;
 c) wybór rodzaju płatności;
 d) wybór miejsca wydania rzeczy;
 e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
8. Zakupiony przedmiot umowy wraz dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
9. Standardowy czas dostawy różni się w zależności od wybranej opcji dostawy i wynosi:
            1 dzień roboczy - dla systemu Paczkomat;

            1 dzień roboczy - dla opcji dostawy kurierskiej;
            2 dni robocze - dla opcji dostawy Poczta Polska;
 
IV Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://dziecieceobuwie.pl/zwrot-towaru lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Sprzedający zwróci Konsumentowi pieniądze za towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta.
  9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta w Odstąpieniu od umowy.
  10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

V Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy określa Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. W celu zgłoszenia wady Produktu (zgłoszenia reklamacji), zalecane jest, aby Klient: opisał wadę, zgłosił wybrane żądanie doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wskazał numer Zamówienia, dołączył paragon lub fakturę VAT, podał dane kontaktowe oraz preferowany sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji (np. e-mail lub SMS).
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać: wymiany Produktu lub usunięcia wady lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z tych uprawnień, w tym ograniczenia w ich stosowaniu, a także uprawnienia Sprzedawcy, określa Kodeks cywilny.
 7. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w oparciu o formularz reklamacyjny udostępniony w ramach Sklepu internetowego (zakładka „Reklamacje”).
 8. W celu rozpatrzenia reklamacji, zalecane jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, aby umożliwić jego zbadanie. Produkt powinien zostać dostarczony Sprzedawcy na adres:

Sklep TUPTUŚ (Obuwie dziecięce)

Ul. Daszyńskiego 2D

62-300 Września

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, niektóre Produkty mogą być objęte także gwarancją producenta lub dystrybutora (Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Produkty). Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji określa każdorazowo dokument gwarancyjny dołączony do Produktu lub udostępniony w innej formie przez producenta lub dystrybutora.

VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 
1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający. 

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://dziecieceobuwie.pl/polityka-prywatnosci